VOOR WELKE MISDRIJVEN KAN U TERECHT BIJ HET KANTOOR?

Mr. Devriendt levert bijstand in een ruime waaier van strafrechtelijke kwesties. Een aantal vaak voorkomende zaken zijn bv.:

TERRORISTISCHE MISDRIJVEN Er is sprake van een terroristisch misdrijf onder volgende voorwaarden: -  het stellen van een of meerdere daden, zoals
  • het opzettelijk doden of toebrengen van slagen en verwondingen
  • het gijzelen van personen
  • het grootschalig vernietigen van bedrijven
  • het ontwikkelen van bacteriologische wapens
  • het geven of volgen van een opleiding tot het vervaardigen of gebruiken van explosieven of vuurwapens
  • het verlaten of binnenkomen op een grondgebied met de bedoeling om een terroristisch misdrijf te plegen
-  met de bijzondere bedoeling om een land of internationale organisatie ernstig te schaden.

U kan strafbaar gesteld worden voor een terroristisch misdrijf als u:
 • deelneemt, dus een werkelijke bijdrage levert binnen een terroristische groep aan het plegen van een misdaad of wanbedrijf
 • hulp aanbiedt, door bijvoorbeeld financiële middelen te verschaffen
 • aanzet tot terrorisme, door bijvoorbeeld een boodschap te verspreiden of anderen aan te werven om een terroristische daad te stellen.
 Als u verdacht wordt van een terroristisch misdrijf, dan verschillen de straffen naargelang het specifiek misdrijf dat u hebt gepleegd. Zo riskeert u een minimale gevangenisstraf van 8 dagen tot een levenslange opsluiting.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VALSHEID IN GESCHRIFTE Er is sprake van valsheid in geschrifte onder volgende voorwaarden:-  het vervalsen van een geschrift dat door de wet beschermd is, zoals bijvoorbeeld een contract of een notariële akte-  de vervalsing van de waarheid kan op twee manieren gebeuren:
  • een materiële valsheid, waarbij het geschrift zelf is aangetast door bijvoorbeeld een valse handtekening
  • een intellectuele valsheid, waarbij het geschrift niet overeenstemt met de waarheid terwijl het materieel onaangeroerd blijft zoals veinzing
 -  met de bedrieglijke bedoeling om aan zichzelf of aan anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen-  het vervalsen van de waarheid brengt aan iemand anders een nadeel teweeg dat:
  • werkelijk, mogelijk of eventueel is;
  • openbare of private belangen betreft.
 Als u verdacht wordt van valsheid in geschrifte, riskeert u een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Als u dit misdrijf pleegt als openbaar officier of ambtenaar verhoogt deze straf naar een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VALSE GETUIGENIS EN MEINEED Er is sprake van een valse getuigenis onder volgende voorwaarden:- het afleggen van een getuigenis onder eed die niet meer kan worden ingetrokken, zoals voor de rechtbank- waarbij de waarheid vervalst is, ook als een terughoudendheid ervoor zorgt dat de verklaring verandert en een strijdige betekenis ontstaat-  met de bedrieglijke bedoeling om te schaden en zo het inzicht van het gerecht te misleiden-  het brengt een nadeel toe en oefent zo een invloed uit op de beoordeling van de rechter. Als u verdacht wordt van een valse getuigenis, riskeert u:-  voor criminele zaken: een opsluiting van 5 tot 10 jaar-  voor correctionele zaken: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar-  voor politiezaken: een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt met een valse verklaring. Dit laatste gebeurt wanneer personen opgeroepen worden om slechts inlichtingen te geven en vervolgens de waarheid vervalsen ten nadele of ten voordele van de beschuldigde. De straf voor een valse verklaring is een graad lager dan die voor een valse getuigenis Er is sprake van meineed onder volgende voorwaarden:-  De eed wordt opgedragen in burgerlijke zaken en aan iemand anders dan een gerechtelijke deskundige.-  Verder moet het voldoen aan dezelfde voorwaarden als een valse getuigenis: de verklaring gebeurt onder eed, de waarheid wordt vervalst met de bedoeling om te schaden en zo een nadeel te berokkenen. Als u verdacht wordt van meineed, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een aanzienlijke geldboete. Als bijkomende straf kan u ontzet worden uit bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om verkozen te worden.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

AANMATIGING VAN AMBT, VAN TITELS OF VAN NAAM Er is sprake van aanmatiging of inmenging van ambt onder volgende voorwaarden: - zonder enige titel of rechtvaardiging
  • een aantal handelingen stellen die enkel uitgeoefend mogen worden door iemand in een openbaar ambt, zoals een politieman of notaris
  • een aantal handelingen stellen die enkel uitgeoefend mogen worden door iemand in een openbaar ambt, zoals een politieman of notaris
  • een aantal handelingen stellen die kunnen doen geloven dat iemand optreedt in de bevoegdheid van openbaar ambtenaar, terwijl dit niet zo is
-  het is niet noodzakelijk dat dit gebeurt met het oogmerk om iemand te schaden, het is voldoende dat de dader dit vrijwillig deed.Als u verdacht wordt van aanmatiging of inmenging van ambt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en een aanzienlijke geldboete. Er is sprake van aanmatiging van titel of graad onder volgende voorwaarden:-  het aannemen van een titel of graad van personen die een openbaar ambt uitoefenen, zonder dat dit wettelijk verleend werd- in het openbaar-  het is niet noodzakelijk dat dit gebeurt met het oogmerk om iemand te schaden, het is voldoende dat de dader dit vrijwillig deed. Als u verdacht wordt van aanmatiging van titel of graad, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 25 tot 300 euro. Maakt u onrechtmatig gebruik van de titel van advocaat, dan riskeert u een aanzienlijke geldboete. Er is sprake van aanmatiging van naam onder volgende voorwaarden:-  het aannemen van een naam zonder dat die toegekend wordt, zoals het gebruik maken van een familienaam die niet overeenstemt met de geboorteakte-  in het openbaar, maar ook openlijk zoals bijvoorbeeld in een hotel-  zonder het oogmerk om iemand te schaden, maar wel vrijwillig Als u verdacht wordt van aanmatiging van naam, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

OMKOPING VAN OPENBARE AMBTENAREN De omkoping van openbare ambtenaren omvat twee verschillende misdrijven, omdat het gepleegd wordt door twee verschillende personen. Enerzijds is er de openbare ambtenaar die zich laat omkopen en zich zo schuldig maakt aan passieve omkoping. Dit misdrijf vindt plaats onder een aantal voorwaarden: - de dader is
  • een persoon die een openbaar ambt uitoefent of belast is met een openbare dienst, zoals een politieman of notaris
  • een persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een openbaar ambt of die doet geloven, eventueel op een valse manier, zo’n ambt uit te oefenen
  • een persoon die een openbaar ambt in een vreemde Staat of in een internationale publiekrechtelijke organisatie uitoefent
- de omkoping bestaat erin rechtstreeks of door een tussenpersoon, voor zichzelf of voor een derde:
  • een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook
  • vraagt, aanneemt of ontvangt
- met de bedoeling om bijvoorbeeld de administratieve afhandeling te bespoedigen of belastingsfraude te verdoezelen door geen proces-verbaal op te stellen. Als u verdacht wordt als omgekochte ambtenaar en dus passieve omkoping, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete. Anderzijds is er de omkoper die een openbare ambtenaar omkoopt en zich zo schuldig maakt aan actieve omkoping. Dit misdrijf vindt plaats onder een aantal voorwaarden:- de dader is eender wie, ook iemand die zelf een openbaar ambt uitoefent- de omkoping bestaat erin rechtstreeks of door een tussenpersoon, voor zichzelf of voor een derde, voorstellen om een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook te doen- aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent, zoals een politieman of notaris-  om een welbepaalde gedraging van de openbare persoon te bekomen, zoals het verduisteren van bepaalde zaken Als u verdacht wordt als omkoper en dus actieve omkoping, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 15 jaar en een aanzienlijke geldboete. Een aantal hoedanigheden, zowel bij actieve omkoping als passieve omkoping, brengen een strafverzwaring met zich mee. Het gaat daarbij om politieambtenaren, officieren van gerechtelijke politie, leden van het openbaar ministerie, arbiters, rechters-assessoren, gezworenen en rechters.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

WEERSPANNIGHEID Er is sprake van weerspannigheid onder volgende voorwaarden:- een aanval of verzet met geweld of bedreiging-  tegen leden van het openbaar gezag
  • die beschermd worden door de wet, zoals politieofficieren en notarissen maar ook veld-of boswachters; en die handelen ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of vonnissen
-  terwijl de dader wist dat die persoon over zo’n hoedanigheid beschikt, want als men het het niet wist dan is er sprake van gewone slagen en verwondingen Als u verdacht wordt van weerspannigheid, riskeert u een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete. Die straffen kunnen verzwaard worden als de weerspannigheid gepleegd werd:-  door een enkele persoon die gewapend is-  door verschillende personen, al dan niet gewapend-  door verschillende personen, al dan niet gewapend ten gevolge van een voorafgaande afspraak

senodevriendt.bemaak een afpsraak

SMAAD EN GEWELD Er is sprake van smaad onder volgende voorwaarden:- het gebruik van woorden, daden, gebaren of bedreigingen waaruit een zekere minachting of verachting blijkt voor het gezag- van een beschermde persoon, zoals de ministeriële ambtenaren, politieofficieren, leden van rechterlijke orde, ministers en magistraten in uitoefening van hun bediening-  met de expliciete bedoeling om de beschermde persoon belachelijk te maken of oneerbiedig te zijn Als u verdacht wordt van smaad, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete. De straf wordt verzwaard als de smaad plaatsvindt in de vergadering van de wetgevende Kamer of op de terechtzitting van een rechtbank. Er is sprake van geweld onder volgende voorwaarden- het toebrengen van slagen, zonder dat vereist is dat dit verwondingen teweebrengt- op een beschermde persoon in de uitoefening van hun bediening- zonder echt de bedoeling te hebben enige schade te berokkenen. Als u verdacht wordt van geweld, riskeert u een gevangenisstraf van 2 maanden tot 3 jaar en een aanzienlijke geldboete. Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld het veroorzaken van een ziekte of de dood, kunnen de straffen nog verzwaard worden.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

ZEGELVERBREKING Er is sprake van zegelverbreking onder volgende voorwaarden:- het verbreken van zegels, door deze te beschadigen of te vernielen- afkomstig van een overheid, zoals een gas-of elektriciteitsmaatschappij, die deze legt in overeenstemming met bepalingen van een wet of reglement- zonder het oogmerk om iemand te schaden, maar wel vrijwillig Als u verdacht wordt van zegelverbreking, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VERENIGING OF LIDMAATSCHAP VAN CRIMINELE ORGANISATIE Er is sprake van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen onder volgende voorwaarden:- de vereniging vertoont een bepaalde organisatie, structuur, duur en is meer dan een toevallige of onvoorziene bijeenkomst- met als doel om één of meerdere, welbepaalde aanslagen te plegen op personen of op eigendommen zonder effectief die daden te stellen- waarbij het aantal leden wordt overgelaten wordt aan de beoordeling van de rechter Als u verdacht wordt van deel uit te maken van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen, riskeert u:- voor een vereniging opgericht om misdaden te plegen: een gevangenisstraf van 2 tot 15 jaar- voor een vereniging opgericht om wanbedrijven te plegen: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar Er is sprake van een criminele organisatie onder volgende voorwaarden:-  de criminele organisatie is een zeer gestructureerde vereniging, die uitgebreider is dan een gewone vereniging, opgezet in de tijd, met een meer permanent karakter, een grotere systematiek in haar activiteiten zonder expliciet een duurzaam bestaan te hebben- met als doel om
  • misdaden en wanbedrijven te plegen die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf
  • terwijl het indirecte of echte doel is om vermogensvoordelen te verkrijgen
 Als u verdacht wordt deel uit te maken van een criminele organisatie, riskeert u straffen die afhankelijk zijn van:-  de structuur van de criminele organisatie-  het doel van de criminele organisatie; en-  uw positie in deze organisatie

senodevriendt.bemaak een afpsraak

BEDREIGINGEN Er is sprake van bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen onder volgende voorwaarden:- het moet gaan om bedreiging:
  • mondeling of schriftelijk; of
  • met gebaren of zinnebeelden, zoals bijvoorbeeld een snijdende beweging over de keel in iemands richting maken
-  die ernstig genoeg is en erin bestaat bepaalde gevoelens van schrik op te weggen-  met de bedoeling een aanslag op personen of op eigendommen te plegen
  • strafbaar gesteld met criminele straffen, en
  • zonder dit voornemen expliciet uit te voeren
 Als u verdacht wordt van bedreigingen, is uw straf afhankelijk van de mate waarin u:-  een bedreiging uitte met bevel of voorwaarde: een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een geldboete-  een bedreiging uitte zonder bevel of voorwaarde: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete

senodevriendt.bemaak een afpsraak

GIJZELNEMING Er is sprake van gijzelneming onder volgende voorwaarden:- het aanhouden, gevangen houden of ontvoeren van persoon-  om deze borg te doen staan voor de voldoening van een bevel of een voorwaarde, zoals onder meer
  • een misdaad of een wanbedrijf voor te bereiden of te vergemakkelijken
  • de vlucht en ontvluchting van daders of hun medeplichtigen van een misdaad of wanbedrijf in de hand te werken
  • hun vrijlating te verkrijgen
  • hun straf te doen ontgaan
 Als u verdacht wordt van gijzelneming, riskeert u een gevangenisstraf van 20 tot 30 jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VRUCHTAFDRIJVING Er is sprake van vruchtafdrijving onder volgende voorwaarden:- de dader, al dan niet een dokter- die door eender welk middel en opzettelijk- vruchtafdrijving of beëindiging van de zwangerschap veroorzaakt door een handeling te stellen die de embryo vernietigt-  bij een vrouw die daarin niet heeft toegestemd Als u verdacht wordt van vruchtafdrijving, dan is uw straf afhankelijk van de situatie:- bij een opzettelijke abortus, wanneer bekend is dat de vrouw zwanger is en een handeling stelt om de zwangerschap te beëindigen- bij een niet-toestemmende vrouw, riskeert u als dader van de vruchtafdrijving een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar- bij een toestemmende vrouw, riskeert u
  • als dader van de vruchtafdrijving een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar en een geldboete
  • als vrouw een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en een geldboete
-  bij een onopzettelijke abortus, wanneer u slagen en verwondingen toebrengt aan de zwangere vrouw maar zonder het doel om de zwangerschap te beëindigen, riskeert u een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete. Die straf wordt verhoogd als u wist dat de vrouw zwanger was of u het pleegt met geweld en voorbedachten rade.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VOYEURRISME Er is sprake van voyeurisme onder volgende voorwaarden:- het wetens en willens
  • observeren of doen observeren van een persoon ; of
  • van deze een beeld-of geluidsopname maken of doen maken
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten- terwijl die persoon ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt; en-  terwijl die persoon zich in omstandigheden bevindt, waarvan hij mocht verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden Als u verdacht wordt van voyeurisme, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

AANTASTING VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT (HET VROEGERE AANRANDING VAN DE EERBAARHEID) Er is sprake van aantasting van de seksuele integriteit (vroeger aanranding van de eerbaarheid) in volgende gevallen:- zonder toestemming van het slachtoffer-  volgende handelingen stellen
  • het stellen van een seksuele handeling op of door het slachtoffer
  • het bewerkstelligen dat het slachtoffer getuige is van seksueel misbruikwaar men zelf niet aan moet deelnemen
Als u verdacht wordt van aantasting van de seksuele integriteit, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze aanzienlijk verhoogd worden.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VERKRACHTING Er is sprake van verkrachting onder volgende voorwaarden:- een seksuele penetratie van of door het slachtoffer- oraal, vaginaal of anaal-  met elk mogelijk voorwerp of lichaamsdeel-  zonder toestemming van het slachtoffer Om te kunnen spreken van verkrachting, moet iets op seksuele wijze het lichaam van het slachtoffer zijn binnengedrongen (de zogenaamde penetratie). Is dit niet het geval, valt de handeling eventueel onder aanranding. De afwezigheid van toestemming van het slachtoffer kan op alle mogelijke manieren worden aangetoond. Van toestemming kan in elke geval geen sprake zijn als de daad werd opgedrongen door middel van geweld, bedreiging, dwang, list of verrassing. Ook onder de leeftijd van 14 jaar kan onmogelijk toestemming gegeven worden tot seksuele penetratie. Als u verdacht wordt van verkrachting, riskeert u een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze aanzienlijk verhoogd worden, bijvoorbeeld wanneer de verkrachting plaatsvindt onder bedreiging van een wapen, de dood tot gevolg heeft of uitgevoerd wordt door meerdere daders.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

PEDOSEKSUALITEIT Pedoseksualiteit is een vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag ten aanzien van minderjarigen dat onder andere kan gekwalificeerd worden als een van de volgende misdrijven:- Aantasting van de seksuele integriteit (het vroegere aanranding van de eerbaarheid): als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van
  • 15 tot 20 jaar (bij een minderjarige onder de 16 jaar)
  • 10 tot 15 jaar (bij een minderjarige boven de 16 jaar)
Verkrachting: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van
  • 20 tot 30 jaar (bij een minderjarige onder de 16 jaar)
  • 15 tot 20 jaar (bij een minderjarige boven de 16 jaar)
-  Openbare zedenschennis (het vroegere openbare schennis van de goede zeden):
  • boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en een aanzienlijke geldboete
  • exhibitionisme: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een geldboete
 Voyeurisme: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Dit impliceert onder meer het zonder toestemming beelden maken van personen binnen een seksuele contextGrooming (zogenaamde kinderlokkerij : het plegen van voorbereidende handelingen om tot seksueel contact met minderjarigen te kunnen komen)Kinderpornografie (zie verder: kinderpornografie) Het feit dat u een misdrijf pleegt ten opzichte van minderjarigen wordt steeds beschouwd als een verzwarende omstandigheid waardoor uw straf automatisch verhoogt.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

KINDERPORNOGRAFIE (BEELDEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN) Er is sprake van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (kinderporno) onder volgende voorwaarden:- elk materiaal met een visuele weergave of realistische afbeeldingen-  van een minderjarige, van een persoon die er als een minderjarige uitziet of van een niet-bestaande minderjarige-  dat op welke wijze ook twee zaken kan behelsen
  • hetzij de weergave van de minderjarige die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen
  • hetzij de weergave van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden
 Een aantal handelingen omtrent beelden van seksueel misbruik van minderjarigen zijn strafbaar, zoals onder meer:het vervaardigen of verspreiden van deze beelden: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een aanzienlijke geldboete. Als u dit in vereniging doet wordt deze straf verzwaard met een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar en een aanzienlijke geldboete.het bezitten en verwerven van deze beelden: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete.zich toegang verschaffen tot deze beelden: als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en een aanzienlijke geldboete. Een aantal verzwarende omstandigheden, zoals een drijfveer van haat of indien het misdrijf werd gepleegd door een persoon met een openbare functie, kunnen deze straffen verhogen.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

SEKSUELE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN (HET VROEGERE BEDERRF CAN DE JEUGD EN PROSTITUTIE) Seksuele uitbuiting van minderjarigen (het vroegere bederf van de jeugd en prostitutie) is strafbaar bij het plegen van volgende misdrijven:- het benaderen van een minderjarige voor seksuele doeleinden (grooming): indien dit ook gevolgd wordt door materiële handelingen die tot zo’n ontmoeting kunnen leiden. Als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar.- seksuele uitbuiting van minderjarigen met het oog op prostitutie: zoals het bewegen en het werven van minderjarigen, het houden of ter beschikking stellen van een huis van ontucht of prostitutie en de exploitatie van ontucht of prostitutie van een minderjarige. De straffen variëren naargelang het concrete misdrijf dat u pleegde.- beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (kinderporngrafie): als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

OPENBARE ZEDENSCHENNIS (HET VROEGERE OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN) Openbare zedenschennis (het vroegere openbare schennis van de goede zeden) is strafbaar bij het plegen van volgende misdrijven:Het vervaardigen of verspreiden van boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard:-  dit is strafbaar onder volgende voorwaarden:
  • het tentoonstellen, aanbieden, verkopen, verhure, uitzenden, leveren, verspreiden, ter beschikking stellen, overhandigen, vervaardigen of invoeren met welke middel ook
  • van een boodschap die dermate pornorafisch of gewelddadig is dat zij van aard is om bij een normaal redelijk persoon traumatiserende of andere psychische schadelijke gevolgen teweeg te brengen
-  als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en een aanzienlijke geldboete.-  als u dit misdrijf pleegt ten opzichte van een minderjarige of een persoon die in een kwetsbare toestand verkeert, dan verzwaart de straf naar een gevangenisstraf van 1 jaar tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

EXHIBITIONISME -  dit is strafbaar onder volgende voorwaarden:
 • het opdringen aan andermans zicht van de eigen ontblote geslachtsdelen of van een seksuele daad
 • op een openbare plaats of op een plaats die zichtbaar is voor het publiek
-  als u hiervan verdacht wordt, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een geldboete-  als u dit misdrijf pleegt ten opzichte van een minderjarige of een persoon die in een kwetsbare toestand verkeert, dan verzwaart de straf naar een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een aanzienlijke geldboete.  3) FamilieverlatingEr is sprake van familieverlating indien u de onderhoudsuitkeringen waarvoor de rechtbank u heeft veroordeeld bewust en vrijwillig niet betaalt gedurende minstens twee maanden.Als u de onderhoudsuitkeringen voor uw echtgenoot, kinderen of ouders niet betaalt, riskeert u onder andere een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

FAMILIEVERLATINGEr is sprake van familieverlating indien u de onderhoudsuitkeringen waarvoor de rechtbank u heeft veroordeeld bewust en vrijwillig niet betaalt gedurende minstens twee maanden.Als u de onderhoudsuitkeringen voor uw echtgenoot, kinderen of ouders niet betaalt, riskeert u onder andere een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

MOORD EN DOODSLAG Er is een belangrijk onderscheid tussen:- Moord is doodslag met voorbedachten rade. dat betekent dat er al op voorhand, van enkele minuten tot zelfs jaren, een voornemen was om de persoon te doden.- Doodslag is het doden van iemand met de bedoeling om deze persoon te doden. Als u verdacht wordt van doodslag, riskeert u een gevangenisstraf van 20 tot 30 jaar. In geval van moord riskeert u levenslange opsluiting. Deze straffen kunnen verhoogd worden wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals oudermoord, kindermoord, roofmoord of vergiftiging.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

ONOPZETTELIJKE DODING Er kan sprake zijn van onopzettelijke doding wanneer men iemand doodt, maar zonder de bedoeling deze persoon te doden. Wanneer blijkt dat de dood kon vermeden worden omdat de dader te onvoorzichtig handelde, zal hij schuldig zijn aan onopzettelijke doding. Als u verdacht wordt van onopzettelijke doding, riskeert u een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en eventueel bijkomend een geldboete. Is de onopzettelijke doding het gevolg van een verkeersongeval, dan wordt de gevangenisstraf verhoogd met maximaal drie jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

(ON)OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN Er is sprake van (on)opzettelijke slagen en verwondingen onder volgende voorwaarden:-  het aan een persoon toebrengen van
  • slagen: met name een stoot of schock tegen het lichaam waardoor dit vervolgens abrupt in aanraking komt met een ander hard voorwerp
  • verwondingen: met name een inwendig of uitwendig letsel dat door een mechanische of chemische, van buiten inwerkende oorzaak wordt toegebracht
-  de letsels die de persoon oploopt zijn van fysieke aard, niet van mentale aard Zowel het onopzettelijk als opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen is strafbaaronopzettelijk: de dader heeft niet de bedoeling om de persoon te schaden of te verwonden, maar het geberut wel omwille van een gebrak aan voorzorg of voorzichtigheidopzettelijk: de dader heeft de bedoeling om de persoon te schaden en te verwonden Als u verdacht wordt van onopzettelijke slagen en verwondingen, riskeert u een geldboete van 26 tot 200 euro. Als uw slagen en verwondingen de dood veroorzaken, riskeert u een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete. Als u verdacht wordt van opzettelijke slagen en verwondingen, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete. Een aantal verzwarende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat die straf verhoogd wordt:ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid: u riskeert een gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar en een geldboete- ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan 4 maanden, ongeneeslijke lijkende ziekte, een zware verminking of het volledige verlies van orgaangebruik: u riskeert een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en een geldboete. Als u dit hebt gesteld met voorbedachten rade, riskeert u een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.dood: u riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Als u dit hebt gesteld met voorbedachten rade, riskeert u een gevangenisstraf va 10 tot 15 jaar.ten aanzien van een minderjarige of kwetsbare persoon: afhankelijk van de gevolgen die u met uw gedraging hebt teweeggebracht, riskeert u een verdubbeling van de minimumgevangenisstraf.ten aanzien van familie, een echtgenoot of partner: afhankelijk van de gevolgen die u met jouw gedraing hebt teweeggebracht, riskeert u een verdubbeling van de maximumgevangenisstraf.een discriminerende drijfveer: afhankelijk van de gevolgen die u met uw gedraging hebt teweeggebracht, riskeert u een verdubbeling van de maximumgevangenisstraf met maximum 5 jaar en een verdubbeling van de geldboete met een wettelijk bepaald maximum.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

FOLTERING, ONMENSELIJKE BEHANDELINGEN EN ONTERENDE BEHANDELING Er is sprake van foltering als u iemand onderwerpt aan elke opzettelijke onmenselijke behandeling, die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt.Als u verdacht wordt van foltering, riskeert u:-  normaal gezien een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar.-  een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar indien
  • het gepleegd is door een openbaar officier of ambtenaar, op een minderjarige of op een persoon in een kwetsbare toestand
  • het een ongeneeselijk lijkende ziekte, een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden, een verlies van een orgaan of een zware verminking heeft veroorzaakt
-  een gevangenisstraf van 20 tot 30 jaar indien
  • het gepleegd is op een minderjarige, een persoon in een kwetsbare toestand, door familieleden of iemand die occasieel samenleeft met de persoon
  • het de dood heeft veroorzaakt
 Er is sprake van onmenselijke behandeling als u iemand onderwerpt aan elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer:-  om van hem inlichtingen te verkrijgen of bekentenissen af te dwingen of-  om hem te straffen of-  om druk op hem of op derde uit te oefenen of-  om hem of derden te intimideren Als u verdacht wordt van onmenselijke behandeling, riskeert u:-  normaal gezien een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.-  een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar indien
  • het gepleegd is door een openbaar officier of ambtenaar, op een minderjarige of op een persoon in een kwetsbare toestand
  • het een ongeneeselijk lijkende ziekte, een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden, een verlies van een orgaan of een zware verminking heeft veroorzaakt
-  een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar indien
  • het gepleegd is op een minderjarige, een persoon in een kwetsbare toestand, door familieleden of iemand die occasieel samenleeft met de persoon
  • het de dood heeft veroorzaakt
 Er is sprake van onterende behandeling als u iemand onderwerpt aan elke behandeling die in de ogen van het slachtoffer of van derden een ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt. Als u verdacht wordt van onterende behandeling, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete va 50 tot 300 euro. Als u onterende behandeling pleegt ten aanzien van een persoon in een kwetsbare toestand, wordt de minimumstraf verdubbeld.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

SCHULDIG HULPVERZUIM U maakt u schuldig aan schuldig hulpverzuim wanneer u:-  geen hulp verleent-  aan een persoon waarvan u weet dat die in nood is-  terwijl dat niet gevaarlijk zou zijn voor u Als u de noodsituatie niet zelf hebt vastgesteld, maar deze aan u (bijvoorbeeld via telefoon) is beschreven kan u in bepaalde gevallen ook schuldig bevonden worden. U riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar met eventueel een bijkomende geldboete. Als de persoon in nood minderjarig, ziek of zwanger is, wordt de gevangenisstraf verhoogd tot twee jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

MENSENHANDEL Er is sprake van mensenhandel onder volgende voorwaarden:-  het verwen, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opvangen van een persoon, of het nemen of de overdracht van de controle over de persoon-  met een bepaald doel voor ogen, met name:
  • de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting
  • de uitbuiting van bedelarij
  • het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid
  • de uitbuiting door het wegnemen van organen of van menselijk lichaamsmateriaal
  • deze persoon tegen zijn wil en misdaad of een wanbedrijf te doen plegen.
 Als u verdacht wordt van mensenhandel, riskeert u een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete. Deze straffen worden verzwaard tot een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een aanzienlijke geldboete als u de feiten pleegt:-  als persoon die gezag heeft over het slachtoffer of die misbruik heeft gemaakt van gezag dat werd verleend-  als openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht in de uitoefening van de bediening Deze straffen worden verzwaard tot een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar en een aanzienlijke geldboete als u de feiten pleegt:-  ten opzichte van een minderjarige-  door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn precaire sociale toestand, leeftijd, zwangerschap, ziekte etc-  door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, ontvoering, machtsmisbruik of bedrog

senodevriendt.bemaak een afpsraak

HUISJESMELKERIJ Er is sprake van huisjesmelkerij onder volgende voorwaarden:-  een persoon die rechtstreeks of via een tussenpersoon-  misbruik maakt van de kwetsbare toestand waarin een persoon zich bevindt als gevolg van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte of een lichamelijk/geestelijk gebrek-  door een (deel van) een roerend goed, een onroerend goed, een kamer of een bewoond huis te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen-  in omstandigheden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid-  om er op die manier een abnormaal profijt uit te halen Als u verdacht wordt van huisjesmelkerij, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, een gevangenisstraf van 6 maanden tot 10 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

BELAGING Er is sprake van belaging onder volgende voorwaarden:-  een bepaalde handeling, zoals het voortdurend sturen van smsjes, ongewenste liefdesbrieven, bloemen of het herhaaldelijk opbellen of opwachten van het slachtoffer-  waardoor de rust van het slachtoffer ernstig verstoort wordt-  terwijl de dader wist of op zijn minst had moeten weten dat zijn gedragingen de rust van het slachtoffer zou verstoren Als u verdacht wordt van belaging, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete. Als u de belaging pleegt ten nadele van iemand in een kwetsbare toestand, dan verdubbelt de minimumstraf.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

LASTER EN EERROOF Er is sprake van laster en eerroof onder volgende voorwaarden:-  de aantijging van een bepaald feit, zoals pedofilie, misbruik, diefstal etc-  met de bedoeling om de eer van de persoon te krenken of hem aan bepaalde openbare verachting bloot te stellen Het onderscheid tussen laster en eeroof wordt gemaakt op basis van het bepaalde feit dat aan een persoon verweten wordt:-  bij laster kan het wettelijk bewijs van het feit niet worden geleverd, hoewel de wet het leveren van dit bewijs wel veronderstelt-  bij eerroof kan of mag het bewijs wettelijk gezien niet worden geleverd, omdat bijvoorbeeld de zaak al verjaard is. Een vaak voorkomende vorm van laster en eerroof is de lasterlijke aangifte. Hiervan is sprake wanneer:-  iemand schriftelijk bij een overheid een aantijging of klacht indient-  die niet overeenstemt met de waarheid of waarvan het bewijs niet geleverd kan worden-  met de bedoeling om die persoon schade toe te brengen.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM Er is sprake van schending van het beroepsgeheim onder volgende voorwaarden:-  een persoon die onder de geheimhoudingsplicht valt, zoals geneesheren, advocaten, apothekers, politieambtenaren etc-  maakt een feit, dat onder het beroepsgeheim valt en aan hen is toevertrouwd, bekend-  met opzet Er is geen sprake van schending van het beroepsgeheim wanneer één van deze personen bepaalde geheimen bekendmaakt:-  in het geval dat zij geroepen worden op in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie een getuigenis af te leggen; of-  in het geval dat een wet, decreet of ordonnantie hen verplicht of toelaat Als u verdacht wordt van schending van het beroepsgeheim, riskeert u een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

DRUGS (BEZIT, HANDEL, VERVAARDIGING EN INVOER/UITVOER) Drugsmisdrijven kunnen enkel strafbaar worden gesteld als welbepaalde handelingen met welbepaalde producten worden gesteld. Zo zijn:- de verboden producten onder meer
  • slaapmiddelen en verdovende middelen, zoals cannabis, cocaïne, heroïne, methadon en opium
  • andere psychotrope stoffen, zoals XTC, LSD, speed, GHB en THC.
de verboden handelingen: invoeren, uitvoeren, vervaardigen, in bezit hebben, verkopen of te koop stellen, afleveren of aanschaffen. Het gebruiken zelf van drugs wordt niet expliciet strafbaar gesteld, maar is wel verboden omdat men het eerst moet hebben bezeten vooraleer men het gebruikte. De reden waarom de verboden handeling met het verboden product werd gesteld, is irrelevant. Als u verdacht wordt van een drugsmisdrijf, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, op zijn minst een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete. Een aantal verzwarende omstandigheden, zoals leeftijd, kunnen deze straffen verhogen.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

DIEFSTAL EN GEBRUIKSDIEFSTAL Er is sprake van diefstal onder volgende voorwaarden:- het bewust wegnemen van iets- dat niet van hem is- met de bedoeling om het zich toe te eigenen en bij te houden Een variant van diefstal is de gebruiksdiefstal. Hiervan is sprake onder volgende voorwaarden:- het bewust wegnemen van iets- dat niet van hem is- met de bedoeling dit kortstondig te gebruiken en daarna weer terug te plaatsen Joyriding, waarbij men even rondrijdt met een auto van iemand anders zonder diens toestemming valt onder gebruiksdiefstal en is dus verboden. Als u verdacht wordt van (gebruiks)diefstal, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar met eventueel bijkomend een geldboete. De wet somt een reeks verzwarende omstandigheden op die deze straf kunnen verhogen. Bij een diefstal met braak of geweld, riskeert u een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Bij zowel braak als geweld, loopt de straf op tot tien tot vijftien jaar. Ook op diefstal bij nacht of in bende leiden tot hogere straffen. Wanneer bij de diefstal iemand omkomt, riskeert u 20 tot 30 jaar gevangenisstraf of zelfs levenslang in geval van roofmoord.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

AFPERSING Er is sprake van afpersing onder volgende voorwaarden:- een afgifte laten gebeuren van
  • hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtigingen
  • hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt
-  door middel van geweld of bedreigingen-  met het oogmerk om te schaden Als u verdacht wordt van afpersing, riskeert u een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

FAILLISSEMENTSMISDRIJVEN Er bestaan verschillende faillissementsmisdrijven waarbij een persoon zich in staat van faillissement bevindt, de hoedanigheid van onderneming of bestuurder van vennootschappen of rechtspersonen draagt op het ogenblik van de feiten en een bepaalde verboden handeling stelt. Ten eerste riskeert u als onderneming of bestuurder, in staat van faillissement, een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en een aanzienlijke geldboete indien u:- zonder voldoende tegenprestatie, ten behoeve van derden en met inachtneming van de financiële toestand van de onderneming, te aanzienlijke verbindentenissen hebt aangegaan;-  zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd hebt aan de verplichting om gevolg te geven aan alle oproepingen van de rechter-commissaris of de curatoren om hen alle vereiste inlichtingen te geven. Ten tweede riskeert u als onderneming of bestuurder, in staat van faillissement, een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en een aanzienlijke geldboete indien u met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen:-  bepaalde aankopen hebt gedaan tot wederverkoop beneden de koers of toegestemd hebt in leningen, effectencirculaties en andere al te kostelijke mmiddelen om geld te verschaffen;-  verdichte uitgaven of verliezen hebt opgegeven of geen verantwoording hebt verschaft van het bestaan of van de aanwending van (een deel van) activa of goederen van welke aard dan ook, die u naderhand zou hebben verkregen-  een schuldeiser ten nadele van de boedel betaald of bevoordeeld hebt-  verzuimd hebt om binnen de vooropgestelde gestelde termijn:
  • aangifte te doen van het faillissement
  • wetens verzuimd te hebben bepaalde iclithingen te verstrekke
  • wetens of naderhand, op de vragen van de rechter-commissaris of de curator, onjuiste inlichtingen hebt verstrekt
 Ten derde riskeert u als onderneming of bestuurder, in staat van faillissement, een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete indien u:-  een gedeelte van de active hebt verduisterd of verborgen-  de boeken of bescheiden, geheel of gedeeltelijk hebt doen verdwijnen

senodevriendt.bemaak een afpsraak

BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN Er is sprake van bedrieglijk onvermogen onder volgende voorwaarden:-  als schuldenaar-  het bedrieglijk bewerken van het onvermogen en-  het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen Als u verdacht wordt van bedrieglijk onvermogen, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

MISBRUIK VAN VERTROUWEN Er is sprake van misbruik van vertrouwen onder volgende voorwaarden:- het bedrieglijk verduisteren of verspillen, ten nadele van een ander- van goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen of geschriften van om het even welke aard die een verbindentenis of een schuldbevrijding bevatten- terwijl die hem voorafgaand overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken. Als u verdacht wordt van misbruik van vertrouwen, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

OPLICHTING Er is sprake van oplichting onder volgende voorwaarden:- het hanteren van valse kunstgrepen, zoals bijvoorbeeld leugens- waardoor iemand geld of goederen afgeeft of dat iemand een prestatie verricht- met als doel deze zaak toe te eigenen Als u verdacht wordt van oplichting, riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en bijkomend eventueel een aanzienlijke geldboete. Ook een poging tot oplichting is strafbaar. Oplichting van personen in een kwetsbare toestand (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, zieken,..) is strafbaar met 6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

INFORMATICABEDROG Er is sprake van informaticabedrog onder volgende voorwaarden:- de invoering, wijziging of het wissen in een informaticasysteem van gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem; of- de verandering met een andere technologisch middel van de aanwending van gegevens in een informaticasysteem- met een bedrieglijk opzet om een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven Als u verdacht wordt van informaticabedrog, riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 euro.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

WITWASSEN Er is sprake van witwassen met het oog op fiscale fraude in drie gevallen:- ten eerste bij het kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren van zaken, terwijl u bij aanvang van deze handelingen, de oorsprong van de zaken kende of moest kennen- ten tweede bij het omzetten of overdragen van zaken met de bedoeling
  • de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen, of
  • een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden
ten derde bij het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van bepaalde zaken, terwijl u bij aanvang van deze handelingen de oorsprong van de zaken kende of moest kennen Als u verdacht wordt van witwassen, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

BRANDSTICHTING Er is sprake van (opzettelijke) brandstichting onder de volgende voorwaarden:- het opzettelijk in brand steken of vuur aansteken op eender welke manier- van onder meer volgende voorwerpen
  • onroerende eigendommen zoals gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen schepen etc
  • schepen, vaartuigen en vliegtuigen
  • wouden, bossen, schaarhout of vruchten te velde
 Als u verdacht wordt van brandstichting, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, een gevangenisstraf van 1 tot 20 jaar. Een aantal verzwarende omstandigheden, zoals brandstichting bij nacht of met de dood tot gevolg, kunnen deze straf verhogen.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

HELING Er is sprake van heling onder volgende voorwaarden:- het bezitten van een zaak die weggenomen is, verduisterd is of verkregen is door een misdaad of een wanbedrijf- terwijl men kennis zou moeten hebben van de delictuele herkomst- maar men vervolgens toch beslist, met een bedrieglijk inzicht, om zich de zaak toe te eigenen Als u verdacht wordt van heling, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar en een aanzienlijke geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

BEDRIEGLIJKE VERBERGING Er is sprake van bedrieglijke verberging onder volgende voorwaarden:- het bedrieglijk verbergen of aan derden afgeven-  van een roerende zaak die aan een ander toebehoort-  en die men heeft gevonden of die bij toeval in hun bezit is gekomen Als u verdacht wordt van bedrieglijke verberging, riskeert u een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak

VERNIELING Er is sprake van vernielingen onder de volgende voorwaarden:- het wetens en willens- vernietigen, neerhalen, verminken of beschadigen-  van onder meer volgende voorwerpen
  • bouwwerken, stoommachines en telegraaftoestellen
  • graven, monumenten, kunstvoorwerpen, titels, bescheiden of andere papieren
  • eetwaren, koopwaren of andere roerende eigendommen
  • veldvruchten, planten, bomen, enten, granen en voeder
 Als u verdacht wordt van vernielingen, riskeert u, afhankelijk van de omstandigheden, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en een geldboete.

senodevriendt.bemaak een afpsraak